OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO MALOOBCHODNÍ E-SHOP

 

obchodní společnosti

NovaMode Zlín, s r.o., se sídlem Boněcko I 236, 760 01 Zlín
ičo:
25301861

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 23756

 

ČL. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti NovaMode Zlín, s r.o., se sídlem Boněcko I 236, 760 01 Zlín

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 23756 (dále jen „prodávající“) upravují

v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a fyzickou osobou (dále jen „kupující“)

prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.boruvky.cz, www.farmaboruvky.cz, www.cucoriedky.sk (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Tyto obchodní podmínky se vztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je fyzickou osobou.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě, a to telefonicky nebo emailovou korespondencí. Tato odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Znění obchodních podmínek může být prodávajícím měněno či doplňováno. Nedochází tak ke ztrátě předchozích ustanovení a povinností ve znění obchodních podmínek.

 

ČL. II UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru. Fotografie jsou ilustračního charakteru. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně jeho popisu a uvedení cen jednotlivého zboží. Veškeré ceny jsou uvedeny včetně DPH. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní e-shopu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít

kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Informace o nákladech spojených s dodáním zboží, tedy cena za dopravu a dobírku, je uvedena v sekci ´Doprava a platba´. Tyto informace jsou platné pouze při splnění všech podmínek (váha či velikost zásilky) a pouze pro ČR.

Aby bylo možné zboží objednat, tak musí kupující vyplnit objednávkový formulář a uvést následující informace:

 • Jméno, přijímení, kompletní adresu a kontakt
 • objednávané zboží, včetně jeho množství, které požaduje, druh dopravy

Nakupující je při nakupování povinen uvádět pravdivé údaje sloužící k doručení zboží. Kupující má možnost si před uzavřením objednávky zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Kupující souhlas s těmito obchodními podmínkami projeví v okamžiku, kdy vytvoří závaznou objednávku

na webovém rozhraní e-shopu. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající je povinen ihned po obdržení objednávky kupujícího informovat o obdržení objednávky a toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu uvedenou u objednávky.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky, a to přednostně e-mailem, případně telefonicky.

Mezi kupujícím a prodávajícím vzniká smluvní vztah v okamžiku doručení přijetí objednávky, které kupující obdrží elektronickou cestou (e-mailem) na e-mailovou adresu kupujícího.

Při uzavírání smlouvy kupující souhlasí s tím, že veškeré náklady vzniklé při použití komunikačních prostředků v kontextu uzavírání kupní smlouvy, si hradí kupující sám.

 

ČL. III CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy hradí kupující na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce (platbu od kupujícího přebírá Česká pošta). Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu náklady spojené s dodáním zboží.

Kupní cena je splatná při převzetí zboží.

Pokud je nákup uskutečněný prostřednictvím webového rozhraní obchodu prodávajícího hrazen dobírkou, tak není prodávající povinen kupujícímu vystavit účtenku ve smyslu zákona č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb (dále jen „zákon o evidenci tržeb“), ani není povinen v souladu se zákonem o evidenci tržeb zaevidovat

přijatou tržbu u správce daně online.

 

ČL. IV MOŽNOSTI ODSTOUPENÍ OD KOUPNÍ SMLOUVY

 

Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu. Lhůta 14 dní běží od okamžiku převzetí zboží kupujícím od třetí strany (dopravcem).

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od této smlouvy informovat NovaMode Zlín, s r.o., Boněcko I 236, 760 01 Zlín, info@farmaboruvky.cz, a to písemnou formou (poštou) nebo elektronickou komunikací (e-mailem). Kupující je povinen, v případě

reklamace zboží, k písemnému projevu přiložit fotografie reklamovaného zboží.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Pokud kupující odstoupí od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení kupujícího o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které prodávající od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání. Prodávající má právo vrátit platbu za zboží

až v okamžiku obdržení vráceného zboží.

Kupující zašle zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zpět nebo jej předá prodávajícímu na adrese: NovaMode Zlín, Boněcko I 236, 760 01 Zlín . Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

V případě odstoupení nese přímé náklady spojené s vrácením zboží kupující.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.

Pokud dojde k situaci, kdy byl kupujícímu poskytnut dárek a on od kupní smlouvy odstupuje, tak je kupující povinen vrátit společně se zbožím zasílaný dárek.

 

ČL. V DOPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

Prodávající dodá kupujícímu zboží na adresu kupujícího uvedenou v objednávce, a to prostřednictvím smluvního dopravce. Pokud Kupující

uvede v kontaktních údajích telefonní či e-mailový kontakt, tak jej bude přepravce informovat o dodávce v den dodání prostřednictvím sms nebo e-mail zprávy. Cena za dopravu vč. dobírky (poštovné, expedice, balení) je uvedena na webovém rozhraní obchodu. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Konečné ceny jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní obchodu. Prodávající si vyhrazuje právo

na změnu dopravy a to v závislosti na váze nebo charakteru zásilky. V takovém případě je prodávající povinen kupujícího informovat a to buď: telefonicky nebo elektronicky.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Pokud dojde k poškození zásilky během přepravy, tak je kupující povinen sepsat s dopravcem protokol o reklamaci zboží. Pokud tak kupující neučiní, tak nebude na

pozdější reklamace brán ohled.

Zboží, rostliny, je odesíláno ve vhodnou, tedy ideální dobu, pro výsadbu. Odeslání objednaného zboží kupujícímu se provádí vždy dle aktuální klimatické situace odpovídající možnostem bezpečné přepravy a následné výsadby objednaného zboží. Období pro zasílání živého materiálu je od března do listopadu. Vše je ovlivněno klimatickými podmínkami a přesný termín nelze určit. Kupující má právo být orientačně informován o dostupnosti zboží.

Prodávající si vyhrazuje právo na určení expedičních dní pro zasílání zboží. Rostliny jsou živý materiál a je nutno dostatečně přihlédnout ke klimatickým podmínkám. Rostliny jsou pečlivě zabaleny tak, aby veškeré poškození bylo minimalizováno.

Pokud tomu není jinak (na přání Kupujícího), tak je zboží prodávajícím zasíláno v kompletním stavu. Pokud je zásilka rozdělena na přání Kupujícího, (pouze ve zvláštních případech může být zásilka rozdělena z množstevního důvodu), tak je poštovné účtováno za každou zásilku zvlášť. O odeslání zásilky informuje prodávající kupujícího na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce.

 

ČL. VI PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

Před odesláním je zboží prohlédnuto zkušeným personálem a následně balen s velkou pečlivostí. Zásilka živých rostlin je kupujícímu zaslána nejrychlejším možným způsobem. Kupující bere na vědomí, že ihned po obdržení zásilky by měl rostliny vyjmout z balíku, zkontrolovat, ošetřit a v případě kontejnerovaných

rostlin bezodkladně vysadit na vhodné stanoviště.

Kupující bere na vědomí, že dopravou mohou být rostliny pomačkány a že fotografie zboží jsou ilustrační a slouží hlavně pro představu rostliny v době květu nebo v ideální dospělé formě.

Jestliže dojde při přepravě zboží k poškození balíku, nebo zásilka není kompletní, případně dojde-li k dodání jiného než objednaného zboží, nebo i přes řádnou péči kupujícího se rostliny neujmou, pak může kupující uplatnit reklamaci zboží. Právo kupujícího na uplatnění vady zboží trvá po dobu 24 měsíců od uzavření

kupní smlouvy.

Pokud Kupující reklamuje zboží e-mailem a neobdrží do 10 dnů od zaslání reklamačního emailu zprávu, je nezbytně nutné kontaktovat prodávajícího telefonicky na tel. čísle: + 420 603485523, p. Hustý. Při komunikaci je nutné uvádět číslo objednávky.

V případě, že Kupující nereklamuje zboží ihned po zjištění vady, tak může zapříčinit prohloubení vady a zboží znehodnotit. V takovém případě má Prodávající právo reklamaci zamítnout.

Při reklamaci zboží je Kupující povinen uvádět: Jméno a příjmení, kompletní adresu, číslo objednávky, telefonický nebo emailový kontakt. Dále pak popis reklamace s přiloženou fotografií.

Daňový doklad (fakturu) sloužící Doklad o dodávce zboží (fakturu) si kupující uschová v zájmu urychlení vyřízení případné reklamace. Z důvodů posouzení oprávněnosti reklamace může prodávající požadovat vrácení reklamovaného zboží nazpět.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, nebo pokud kupující vadu sám způsobil, např. nesprávnou péčí, anebo při poškození zboží způsobeném mrazem či suchem.

Požadavek na vrácení peněz v případě odstoupení kupujícího od smlouvy z důvodu vadného plnění prodávající vyřídí pouze proti vrácení zboží. Pro vrácení platby, kterou prodávající od kupujícího obdržel, v případě odstoupení kupujícího od smlouvy z důvodu vadného plnění, musí kupující

vrátit zboží na adresu společnosti: NovaMode Zlín, Boněcko I 236, 760 01 Zlín.

 

ČL. VII DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Kupující je srozuměn s tím, že webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, ke kterému je určeno.

 

Prodávající poskytuje prostřednictvím internetového obchodu zákazníkům bezplatně následující elektronické služby:

 

 • rozhraní pro tvorbu objednávky zákazníka a uzavírání kupních smluv dle podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách;
 • prezentace reklamního obsahu klientům přizpůsobeného jejich zájmům
 • košík
 • prohlížení obsahu umístěného v internetovém obchodě

 

 

ČL. VIII OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JEJICH VYUŽITÍ

 

Ochrana soukromí je záležitostí důvěry a Vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná ustanovení poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

JAK S DATY NAKLÁDÁME?

 

 1. DATA A JEJICH VYUŽITÍ 

 

NovaMode Zlín, s r.o. zpracovává uživatelská data za tímto účelem:

Objednání zboží – pro zpracování vaší objednávky, doručení zboží, komunikaci s vámi v souvislosti s těmito objednávkami atd. zpracováváme údaje typu: jméno, příjmení, titul, adresa, e-mail, telefon, číslo bankovního účtu, historie nákupů. Jedná se o data zpracovávaná pro účely plnění smlouvy,

ať už se jedná o smlouvu uzavřenou v klasické písemné formě, prostřednictvím internetového formuláře nebo ústně. Data o placených objednávkách zpracováváme rovněž pro účely plnění účetních, daňových a dalších právních povinností určených zákonem.

Kupující si je vědom, že pro naplnění kupní smlouvy je nutné poskytnout údaje třetí straně – dopravci a to za účelem doručení zboží.

 

Cookies – pro účely zlepšení našich on-line služeb využíváme soubory cookies. Jedná se o malé soubory ve vašem počítači sloužící k identifikaci uživatelů. Tyto soubory slouží k zajištění správné funkčnosti stránek, k zapamatování identifikačních údajů zákazníků, k analytickým účelům portálů příp. k zjištění preferencí

zákazníků k individuálnímu přizpůsobení nabídky. Využívání souborů cookies je možné omezit v nastavení vašeho prohlížeče, což však může vést k snížení funkčnosti stránek.

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu trvání smlouvy. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu na dobu neurčitou, případně do okamžiku než změníte Váš souhlas.

   

 1. ZABEZPEČENÍ DAT 

 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití.

 

 1. PRÁVA KUPUJÍCÍHO

 

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Ve svém uživatelském účtu k nim máte neustále přístup a můžete je kdykoliv a pravdivě opravovat.

Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva:

 • právo na potvrzení o zpracování
 • na opravu
 • výmaz
 • omezení zpracování
 • přenos
 • námitku proti zpracování
 • podat stížnost u dozorového úřadu

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@farmaboruvky.cz nebo telefonním čísle +420603485523.

 

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • Požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 • Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

ČL. IX ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@farmaboruvky.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující (spotřebitel) kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce a postupovat dle pravidel tam uvedených.

 

Obchodní podmínky byly aktualizovány k 15.2.2019 společností NovaMode Zlín, s r.o